คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
 
 
ดาวน์โหลด
งานบุคคล
งานธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานประกันคุณภาพ
งานบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต
งานบริหาร
งานนโยบายและแผน
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฏกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง
 
งานบุคคล กลับหน้าหลัก

แบบฟอร์มการลา
     - แบบฟอร์มการลาป่วย-ลากิจ
     - แบบฟอร์มการลาพักผ่อน
     - แบบฟอร์มการลาไปต่างประเทศ (ลาส่วนตัว)
     - แบบฟอร์มบันทึกยกเลิกวันลา
     - แบบฟอร์มการขอลาออก

แบบฟอร์มการพัฒนาและฝึกอบรม
     - แบบฟอร์มขออนุญาตศึกษานอกเวลาราชการ
     - แบบฟอร์มขออนุมัติลาไปฝึกอบรม
     - แบบฟอร์มขออนุมัติลาไปศึกษา
     - แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอสมัครเข้าศึกษาต่อ
     - แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติปฏิบัติงานนอกพื้นที่
     - แบบฟอร์มใบสมัครขอทุนพัฒนาบุคลากร
     - แบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่
     - แบบฟอร์มรายงานผลไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่

แบบฟอร์มสวัสดิการ
     - แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอหนังสือรับรอง
     - แบบฟอร์มบันทึกขอเบิกเงินกรณีประกันสุขภาพกลุ่ม
     - แบบฟอร์มแบบคำขอที่พัก
     - แบบฟอร์มใบเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี