คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
 
 
ดาวน์โหลด
งานบุคคล
งานธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานประกันคุณภาพ
งานบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต
งานบริหาร
งานนโยบายและแผน
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฏกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง
 
งานการเงินและพัสดุ กลับหน้าหลัก

- ใบเสนอราคา
- ใบสั้งจ้าง
- ใบสั่งเช่า
- ใบสั่งซื้อ
- ใบเบิกพัสดุ
- ใบยืมพัสดุภายนอก
- ใบยืมพัสดุภายใน
- ใบเสนอความต้องการใช้พัสดุการเรียนการสอน
- แบบฟอร์มเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
- แบบฟอร์มเบิกค่าสอนภาคฤดูร้อน
- แบบฟอร์มประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- แบบฟอร์มรับรองใบเสร็จ
- แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่
- แบบฟอร์มลงเวลา
- แบบฟอร์มสัญญาเงินยืม
- ใบเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ
- ใบสำคัญรับเงิน
- ใบสำคัญรับเงินจ่ายค่าอาหาร
- รายงานโครงการ - โครงการเงินอุดหนุนและรายจ่ายอื่น
- หลักฐานการจ่ายเงินอื่น
- อนุมัติไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่