คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
 
 
แนะนำคณะฯ
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา / วิสัยทัศน์
ค่านิยม / อัตลักษณ์
VDO แนะนำคณะฯ
เพลงประจำคณะฯ
 
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ กลับหน้าหลัก

ปรัชญา

ปัญญา จริยธรรม นำทักษะปฏิบัติ พัฒนาคุณภาพชีวิต

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน
“Moving Towards Sustainable Health Development”