คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
 
 
ผู้บริหาร / บุคลากร
ผู้บริหาร
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
สำนักงานคณะฯ
 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย กลับหน้าหลัก

ว่าที่ร้อยตรี เกรียงไกร บรรจงเมือง
ประธานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
 เบอร์โทรศัพท์ : 4004
 E-mail : bug_ipod@hotmail.com
 รายละเอียดเพิ่มเติม >>


 
 ดร.กุสุมาลย์ น้อยผา  นางสาวชวนชม ขุนเอียด  นางสาวศิริรัตน์ ศรีรักษา  นางสาวสุกาญจนา กำลังมาก
 ตำแหน่ง :  อาจารย์  ตำแหน่ง :  อาจารย์  ตำแหน่ง :  อาจารย์  ตำแหน่ง :  อาจารย์
 เบอร์โทรศัพท์ : 4601  เบอร์โทรศัพท์ : 4603  เบอร์โทรศัพท์ : 4604  เบอร์โทรศัพท์ : 
 E-mail : kusumarn.n@hotmail.com  E-mail : chuanchom.kh@gmail.com  E-mail : anisra_orm@hotmail.com  E-mail : sukanjana.tsu@gmail.com
 รายละเอียดเพิ่มเติม >>  รายละเอียดเพิ่มเติม >>  รายละเอียดเพิ่มเติม >>  รายละเอียดเพิ่มเติม >>


     
นางสาวนิดา นุ้ยเด็น      
 ตำแหน่ง :  อาจารย์      
เบอร์โทรศัพท์ :      
E-mail : nida_nuiden@hotmail.com      
รายละเอียดเพิ่มเติม >>