คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
 
 
ผู้บริหาร / บุคลากร
ผู้บริหาร
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
สำนักงานคณะฯ
 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา กลับหน้าหลัก

 นายศราวุธ อินทราพงษ์
 ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
 เบอร์โทรศัพท์ : 4400
 E-mail : intra111@hotmail.com
 รายละเอียดเพิ่มเติม >>


 ดร.ชำนาญ ชินสีห์  ดร.วิทยา  เหมพันธ์ นายดุษิต  พรหมอ่อน   นางสาวกฤตยา  เพชรจันทร์
  ตำแหน่ง :  อาจารย์   ตำแหน่ง :  อาจารย์   ตำแหน่ง :  อาจารย์    ตำแหน่ง :  อาจารย์ (ล่าศึกษาต่อ)
 เบอร์โทรศัพท์ : 4001  เบอร์โทรศัพท์ : 4404  เบอร์โทรศัพท์ : 4401  เบอร์โทรศัพท์ :
 E-mail : chamnan21@hotmail.com  E-mail : witthaya@tsu.ac.th  E-mail : dusit145@gmail.com E-mail : krittaya1118@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม >>  รายละเอียดเพิ่มเติม >>  รายละเอียดเพิ่มเติม >>  รายละเอียดเพิ่มเติม >>


     
นางเพ็ญพักต์  หนูผุด  นางสาวกิตติมา เทียบพุฒ    
  ตำแหน่ง :  อาจารย์ (ล่าศึกษาต่อ)   ตำแหน่ง :  อาจารย์     
 เบอร์โทรศัพท์ :   เบอร์โทรศัพท์ : 4402    
 E-mail : pen_7777@hotmail.com  E-mail :    
 รายละเอียดเพิ่มเติม >>   รายละเอียดเพิ่มเติม >>