คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
 
 
ผู้บริหาร / บุคลากร
ผู้บริหาร
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
สำนักงานคณะฯ
 
ผู้บริหาร กลับหน้าหลัก


 

ผศ.เชาวลักษณ์  ฤทธิสรไกร
คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
เบอร์โทรศัพท์ : 4000
E-mail : rchaowalak@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม >>

                                                                                              
ดร.ชำนาญ  ชินสีห์ ดร.ดุษณีย์  สุวรรณคง ดร.สุภาพร  เมฆสวี ดร.จารุรัตน์  ปัญโญ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานิสิต รองคณบดีฝ่่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เบอร์โทรศัพท์ : 4001 เบอร์โทรศัพท์ : 4002 เบอร์โทรศัพท์ : 4003 เบอร์โทรศัพท์ : 4004
E-mail : chamnan21@hotmail.com E-mail : dusanee.s@tsu.ac.th E-mail : smeksawi@yahoo.com E-mail : jaru_ruk@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >>