คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
     
 
พันธกิจ
งานแผนและยุทธศาสตร์
งานบริการวิชาการ
งานวิจัย
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานจัดการความรู้
งานพัฒนานิสิต
งานประกันคุณภาพการศึกษา
 
พันธกิจ กลับหน้าหลัก
    งานประกันคุณภาพการศึกษา  
ไม่พบข้อมูล
-->