คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 มิ.ย.60 ถึงวันที่ 31 ก.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการการจัดการความรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
 
     
โครงการการจัดการความรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา จัดโครงการการจัดการความรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นิสิตชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตที่ ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกหลักสูตร ได้มีโอกาสและเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน และเพื่อนำข้อมูลส่วนหนึ่งมาจัดการปรับปรุงการทำงาน การเตรียมการและกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะฯ เพื่อพัฒนาโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตในปีต่อไปให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไป ณ อาคารเรียนรวม MF ๑๒๐๐ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง