คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 31 พ.ค.60 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงานทางด้านกระบวนการผลิตและการประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม ณ โรงงาน แปรรูปไก่พัทลุง จำกัด
 
     
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัด เข้าศึกษาดูงานทางด้านกระบวนการผลิตและการประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม ณ โรงงาน แปรรูปไก่พัทลุง จำกัด ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 นิสิตหลักสูตรสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3 จำนวน 60 คน