คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 31 พ.ค.60 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ฝึกปฏิบัติการประเมินอันตรายจากการปฏิบัติงานและการจัดทำขั้นตอนปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและประเมินพื้นที่เพื่อจัดทำกิจกรรม 5 ส
 
     
5. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัด ฝึกปฏิบัติการประเมินอันตรายจากการปฏิบัติงานและการจัดทำขั้นตอนปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและประเมินพื้นที่เพื่อจัดทำกิจกรรม 5 ส ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน ระหว่างเวลา 08.00 -12.00 น.
จัดทำกิจกรรม 5 ส ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 08.00 - 12.00 น.
ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง นิสิตหลักสูตรสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3 จำนวน 60 คน